Ik heb een .doc geopend die klaar staat om een verzendingslijst te lanceren. Ik wil dit na opening van mijn document direct lanceren (dit wordt uitgevoerd nadat ik het document open via xlsx).
Ik heb deze macro opgenomen en kom tot volgend resultaat

Code:
Sub Test_all()
'
' Test_all Macro
'
'
  ActiveDocument.MailMerge.OpenDataSource Name:= _
    "C:\Users\Gebruiker\Google Drive\Safe Construct\SC Projecten.xlsm", _
    ConfirmConversions:=False, ReadOnly:=False, LinkToSource:=True, _
    AddToRecentFiles:=False, PasswordDocument:="", PasswordTemplate:="", _
    WritePasswordDocument:="", WritePasswordTemplate:="", Revert:=False, _
    Format:=wdOpenFormatAuto, Connection:= _
    "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;User ID=Admin;Data Source=C:\Users\Gebruiker\Google Drive\Safe Construct\SC Projecten.xlsm;Mode=Read;Extended Properties=""HDR=YES;IMEX=1;"";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Engine Type=35;J" _
    , SQLStatement:="SELECT * FROM `DATABASE$`", SQLStatement1:="", SubType:= _
    wdMergeSubTypeAccess
End Sub
Wat is mijn probleem ? Bij het lanceren van een verzendingslijst (zonder macro) krijg je een scherm voor invoer van gegevens (geadresseerde zoeken) en vraagt hij 2 zaken doch dit scherm vraagt hij mij niet via bovenstaande macro.
1. Zoeken : hier breng ik een dossiernr in
2. Zoeken in 'dit veld' en klik ik aan, altijd "DOS-TYPE VALUE"

Dus dit is een issue.

Bijkomend (in ondergeschikte orde) droom ik ervan dat ik bij bovenstaande in de 2 velden ook een automatisatie daarvoor (maar misschien ga ik nu iets te ver)
1. het dossiernummer staat in een welbepaalde cel in xlsx (van waaruit ik het .doc genereer)
2. dit veld is steeds hetzelfde qua invoer nl. "DOS-TYPE VALUE"

Dit is de bijkomende uitdaging die ik nu reeds stipuleer en hoop dit te kunnen verwezenlijken met jullie hulp.

Alvast dank.