Opgelost Meerdere mails opslaan als Tekstbestand

Dit topic is als opgelost gemarkeerd

Georgyboy

Gebruiker
Lid geworden
6 jan 2007
Berichten
931
Besturingssysteem
Windows 11
Office versie
365
Goeiedag,

Vraagjes,

1) In Outlook kunnen we een mail opslaan in een map op bv. de C:/ Schijf als tekstbestand (Alleen-tekst(*.txt)
Dit gaat goed als we dit per 1 mail doen.
Maar kunnen we dit van meerdere geselecteerde mails doen?

2) De geselcteerde mails bevatten soms bijlagen, kunnen we de bijlagen uit de mails ook opslaan naar 1 map op de C:/Schijf?
Per mail gaat dit makkelijk, zou dit kunnen van meerdere mails?

Doel is om bepaalde gegevens van klanten en/of leveranciers in een andere map bij te houden.

Indien dit mogelijk is hoe zou dit kunnen? Is er in outlook een VBA code nodig? of kan het anders?

Alvast bedankt,
Groeten Georgyboy
 
Je kunt een macro maken die alle mails en bijlagen uit een map opslaat. Niet de makkelijkste macro, omdat Outlook geen IntelliSense heeft, maar het is wel te doen. Ik heb zelf zo'n macro ook wel eens gemaakt.
 
Dank voor je info, altijd leerzaam :)

Het gaat soms om een aantal mails om dze apart op te slaan als tekstbestand alsook de bijlagen naar een andere map te verplaatsen (buiten een map in outlook.

Soms wil men leren hoe het kan, maar vermoed dat het niet zo simpel is om dit te doen van een beperkt aantal mails.

Ps een macro zal me nog niet lukken

Dit is een voiorstel van ChatGpt, maar heb geleerd om dit met een grote korrel zout te nemen, toch voor de specialisten :)
Sub SaveEmailsAsText()
Dim objOL As Outlook.Application
Dim objNamespace As Outlook.Namespace
Dim objSelection As Outlook.Selection
Dim objItem As Object
Dim objMail As Outlook.MailItem
Dim strPath As String
Dim strFileName As String

Set objOL = Outlook.Application
Set objNamespace = objOL.GetNamespace("MAPI")
Set objSelection = objOL.ActiveExplorer.Selection

' Kies de map waar je de e-mails wilt opslaan
strPath = "C:\Path\To\Your\Folder\"

' Loop door de geselecteerde e-mails
For Each objItem In objSelection
If TypeOf objItem Is Outlook.MailItem Then
Set objMail = objItem
strFileName = strPath & objMail.Subject & ".txt"
' Opslaan als tekstbestand
objMail.SaveAs strFileName, olTXT
End If
Next

MsgBox "E-mails succesvol opgeslagen als tekstbestanden!"

' Opruimen
Set objMail = Nothing
Set objItem = Nothing
Set objSelection = Nothing
Set objNamespace = Nothing
Set objOL = Nothing
End Sub
 
En dit is een variant die ik gebruik om bijlagen op te slaan. Die kun je vast combineren/aanpassen :).

Code:
Sub BijlagenOpslaanPrinten()

' Deze macro controleert een voorgedefinieerde subfolder in Outlook op Attachments
' en slaat die met PDF-extensie op in een voorgedefinieerde map.
' De opgeslagen bestanden kunnen bekeken worden in Internet Explorer.
' De opgeslagen bestanden worden afgedrukt op de standaardprinter.

' Afvangen van fouten
On Error GoTo SaveAttachmentsToFolder_err
' Variabelen declareren

  Pad = "H:\Bijlagen\"
  Set NS = GetNamespace("MAPI")
  ' Gebruik onderstaande routine om een folder te selecteren...
  Set Folder = NS.PickFolder
  ''Set Folder = Application.GetNamespace("MAPI").PickFolder
  ' Of typ een naam voor het selecteren van een vaste folder...
  Set Folder = NS.GetDefaultFolder(olFolderInbox)   ' Met Early Binding
  Set Folder = NS.GetDefaultFolder(9)         ' Met Late Binding
  ''Set Folder = Inbox.Folders("Helpdesk") 'TYP HIER DE NAAM VAN DE Folder IN OUTLOOK.

  i = 0
  '==========================================================================================================================
  'Hieronder de code zoals hij hoort te gaan.....
  '==========================================================================================================================
  ' Controleer de Folder op Attachments en sluit af als er niets gevonden wordt.
  If Folder.Items.Count = 0 Then
    MsgBox "Er zijn geen berichten met Bijlagen in de folder " & Folder.Name & ".", vbInformation, "Niets gevonden"
    Exit Sub
  End If
  
  ' Controleer elk bericht op Attachments
  For Each Item In Folder.Items
    For Each atmt In Item.Attachments
      ' Controleer de filenaam van elke Attachment and sla die met "pdf" extensie op in voorgedefineerde map.
      If Right(atmt.FileName, 3) = "pdf" Or Right(atmt.FileName, 3) = "img" Then
        FileName = Pad & atmt.FileName
        atmt.SaveAsFile FileName
        i = i + 1
        'document printen
        'Shell """C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\acrord32.exe"" /h /p """ + FileName + """", vbHide
      End If
    Next atmt
  Next Item
  
  ' Laat een totaal van berichten zien
  If i > 0 Then
    varResponse = MsgBox("Er zijn " & i & " bijlagen." & vbCrLf _
      & "Ze zijn opgeslagen in " & Pad & "." & vbCrLf & vbCrLf _
      & "Wil je ze nu bekijken?", vbQuestion + vbYesNo, "Klaar!")
    
    ' Open Windows Explorer om de opgeslagen bestanden te laten zien.
    If varResponse = vbYes Then
      Shell "Explorer.exe /e," & Pad, vbNormalFocus
    End If
  Else
    MsgBox "Ik heb geen bijlagen gevonden in de mail(s).", vbInformation, "Finished!"
  End If
  
  'Tel het aantal mailtjes in de folder
  iCount = Folder.Items.Count
  varResponse = MsgBox("Wil je de " & iCount & " mailtjes nu wissen?", vbQuestion + vbYesNo, "Finished!")
  ' Alle mailtjes wissen.
  If varResponse = vbYes Then
    For i = Folder.Items.Count To 1 Step -1
      Folder.Items.Item(i).Delete
      numDeleted = iCount - Folder.Items.Count
      If numDeleted Mod 100 = 0 Then
        MsgBox ("Deleted " & numDeleted & " items of " & iCount & ".")
      End If
    Next
    MsgBox ("Successfully deleted " & numDeleted & " items.")
  End If
  
  ' Maak het geheugen leeg
SaveAttachmentsToFolder_exit:
  Set atmt = Nothing
  Set Item = Nothing
  Set NS = Nothing
  Exit Sub
  
  ' Foutverwerking
SaveAttachmentsToFolder_err:
  MsgBox "Er is een fout opgetreden." _
  & vbCrLf & "Rapporteer de volgende fout." _
  & vbCrLf & "Macro Naam: BijlagenOpslaanPrinten()" _
  & vbCrLf & "Error Number: " & Err.Number _
  & vbCrLf & "Error Description: " & Err.Description _
  , vbCritical, "Error!"
  Resume SaveAttachmentsToFolder_exit

End Sub
 
Dankjewel OctaFish ! :)
 
Terug
Bovenaan Onderaan